Da biste se uspešno registrovali, vaša lozinka treba da sadrži minimum 8 karaktera, jedno veliko slovo, jedno malo slovo i jedan broj.